مقاله مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژ ه با معیارهای فازی ( مطالعه موردی سدهای خاکی عسلویه) word

 مقاله مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژ ه با معیارهای فازی ( مطالعه موردی سدهای خاکی عسلویه) word دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدلی جهت ارزیابی ریسک پروژ ه با معیارهای فازی ( مطالعه …

Read More »

مقاله گونه شناسی سردر در بافت قدیم شهر تاریخی دزفول word

 مقاله گونه شناسی سردر در بافت قدیم شهر تاریخی دزفول word دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله گونه شناسی سردر در بافت قدیم شهر تاریخی دزفول word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

افزایش دقت مکانی تصاویر هایپریون با استفاده از اطلاعات مکانی تصویر Cartosatدر1با روش تلفیق FFTدرPCA word

 افزایش دقت مکانی تصاویر هایپریون با استفاده از اطلاعات مکانی تصویر Cartosatدر1با روش تلفیق FFTدرPCA word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد افزایش دقت مکانی تصاویر هایپریون با استفاده از اطلاعات مکانی تصویر Cartosatدر1با روش …

Read More »

مقاله Optimization of process parameters in LPG treatment unit word

 مقاله Optimization of process parameters in LPG treatment unit word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله Optimization of process parameters in LPG treatment unit word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  …

Read More »

مقاله FLUE GAS DISCHARGE VIA DRY COOLING TOWERS WAST HEAT UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL BENEFIT word

 مقاله FLUE GAS DISCHARGE VIA DRY COOLING TOWERS WAST HEAT UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL BENEFIT word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله FLUE GAS DISCHARGE VIA DRY COOLING TOWERS WAST HEAT UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL BENEFIT …

Read More »

مقاله نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع اطلاعات سلامت word

 مقاله نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع اطلاعات سلامت word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله نگرش و عملکرد کارکنان بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در زمینه منابع …

Read More »

انرژی تجدیدشونده باد و اصول تکنولوژی توربینهای بادی پیشرفته درایران word

 انرژی تجدیدشونده باد و اصول تکنولوژی توربینهای بادی پیشرفته درایران word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد انرژی تجدیدشونده باد و اصول تکنولوژی توربینهای بادی پیشرفته درایران word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

مقاله بررسی تأثیر تنش خشکی بعد از گلدهی بر ویژگیهای کیفی بذر چغندرقند word

 مقاله بررسی تأثیر تنش خشکی بعد از گلدهی بر ویژگیهای کیفی بذر چغندرقند word دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی تأثیر تنش خشکی بعد از گلدهی بر ویژگیهای کیفی بذر چغندرقند word  کاملا …

Read More »

مقاله اولویت بندی شاخص های نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان با استفاده ازمدلهای ریاضی والگوی S.M.A.R.T word

 مقاله اولویت بندی شاخص های نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان با استفاده ازمدلهای ریاضی والگوی S.M.A.R.T word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله اولویت بندی شاخص های نگهداری و تعمیرات در صنعت سیمان …

Read More »