Home / متفرقه

متفرقه

حل معادلات مدل درفرایند انحلال دی اکسیدکربن توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم word

 حل معادلات مدل درفرایند انحلال دی اکسیدکربن توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم word دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد حل معادلات مدل درفرایند انحلال دی اکسیدکربن توسط محلولهای آمینواسیدپتاسیم word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »

فرآیند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی word

 فرآیند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی word دارای 19 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد فرآیند طراحی سالن موسیقی تلفیقی از ایده تا طرح با رویکرد بینابینی word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

The effect of multimedia games on Persian EFL learners”affective factors: interest and motivation word

 The effect of multimedia games on Persian EFL learners”affective factors: interest and motivation word دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد The effect of multimedia games on Persian EFL learners”affective factors: interest and motivation word  کاملا …

Read More »

تحلیل عددی دوبعدی جریان آشفته جابجایی آزاد بر روی صفحه قائم ومایل word

 تحلیل عددی دوبعدی جریان آشفته جابجایی آزاد بر روی صفحه قائم ومایل word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تحلیل عددی دوبعدی جریان آشفته جابجایی آزاد بر روی صفحه قائم ومایل word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

تعیین سبکهای تصمیم گیری مدیران ورزشی در ایران word

 تعیین سبکهای تصمیم گیری مدیران ورزشی در ایران word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد تعیین سبکهای تصمیم گیری مدیران ورزشی در ایران word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز …

Read More »

ارزیابی عملکرد روش لاگرانژی WCMPS و روش اولری در شبیه سازی تغییر شکل های بزرگ word

 ارزیابی عملکرد روش لاگرانژی WCMPS و روش اولری در شبیه سازی تغییر شکل های بزرگ word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد ارزیابی عملکرد روش لاگرانژی WCMPS و روش اولری در شبیه سازی تغییر شکل …

Read More »

بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز لبه تیز قوسی در پلان با زوایای مختلف مرکزی word

 بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز لبه تیز قوسی در پلان با زوایای مختلف مرکزی word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی آزمایشگاهی ضریب دبی در سرریز لبه تیز قوسی در پلان با زوایای …

Read More »

برآورد تنش نوزمینساختی محدوده خوی در ماکو با استفاده از روش تحلیل برگشتی. word

 برآورد تنش نوزمینساختی محدوده خوی در ماکو با استفاده از روش تحلیل برگشتی. word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد برآورد تنش نوزمینساختی محدوده خوی در ماکو با استفاده از روش تحلیل برگشتی. word  کاملا …

Read More »

طراحی آنالیز و شبیه سازی به روش المان محدود برای یک موتور سنکرون خطی آهنربا دائم به منظور کاربرد در سیستم الکترومغناطیسی پرتاب هواپیما word

 طراحی آنالیز و شبیه سازی به روش المان محدود برای یک موتور سنکرون خطی آهنربا دائم به منظور کاربرد در سیستم الکترومغناطیسی پرتاب هواپیما word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد طراحی آنالیز و شبیه …

Read More »

بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم word

 بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در مهندسی حمل و نقل و ترافیک در شهر مقدس قم word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد بررسی روش های نوین آموزشی و فرهنگ سازی در …

Read More »