Home / متفرقه

متفرقه

مقاله FabryدرPerot interferometer and optical waveguide based on porous silicon nanostructured thin films word

 مقاله FabryدرPerot interferometer and optical waveguide based on porous silicon nanostructured thin films word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله FabryدرPerot interferometer and optical waveguide based on porous silicon nanostructured thin films word  کاملا …

Read More »

مقاله بهینه نمودن مکان یابی گردشگری و حمل و نقل ریلی با تمرکز بر آمایش سرزمین word

 مقاله بهینه نمودن مکان یابی گردشگری و حمل و نقل ریلی با تمرکز بر آمایش سرزمین word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهینه نمودن مکان یابی گردشگری و حمل و نقل ریلی با …

Read More »

مقاله سیستم های فتوولتاییکدر حرارتی (PVT) و استفاده از آنها برای تولید برق و گرمایش ساختمان word

 مقاله سیستم های فتوولتاییکدر حرارتی (PVT) و استفاده از آنها برای تولید برق و گرمایش ساختمان word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله سیستم های فتوولتاییکدر حرارتی (PVT) و استفاده از آنها برای تولید …

Read More »

مقاله بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد دز با استفاده از مدل CEدرQUALدر W2 word

 مقاله بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد دز با استفاده از مدل CEدرQUALدر W2 word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی لایه بندی حرارتی مخزن سد دز با استفاده از مدل CEدرQUALدر W2 …

Read More »

مقاله برنامه ریزی بازارتوان راکتیو احتمالی بادرنظرگرفتن پایداری ولتاژ ورزرو توان راکتیو محلی word

 مقاله برنامه ریزی بازارتوان راکتیو احتمالی بادرنظرگرفتن پایداری ولتاژ ورزرو توان راکتیو محلی word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله برنامه ریزی بازارتوان راکتیو احتمالی بادرنظرگرفتن پایداری ولتاژ ورزرو توان راکتیو محلی word  کاملا …

Read More »

مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان word

 مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بررسی آثار کاربردی مدیریت زمان در فرآیندهای ارتقاء شغلی کارمندان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم …

Read More »

مقاله بهبود انتقال حرارت در پیل های سوختیPEM به کمک گذرگاه آشوبناک word

 مقاله بهبود انتقال حرارت در پیل های سوختیPEM به کمک گذرگاه آشوبناک word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله بهبود انتقال حرارت در پیل های سوختیPEM به کمک گذرگاه آشوبناک word  کاملا فرمت بندی …

Read More »

مقاله مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود word

 مقاله مدل سازی نشست سازه های سطحی در اثر مجرای تحت فشار حامل جریان زیر سطحی توسط روش اجزا محدود word دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله مدل سازی نشست سازه های سطحی در …

Read More »

مقاله فراتحلیل اعتیاد اینترنتی دانشجویان word

 مقاله فراتحلیل اعتیاد اینترنتی دانشجویان word دارای 21 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله فراتحلیل اعتیاد اینترنتی دانشجویان word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد. این پروژه توسط …

Read More »

مقاله جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته word

 مقاله جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته word دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است فایل ورد مقاله جبرانسازی هارمونیک با فیلتر اکتیو برپایه شبکهMLPو هیسترزیس بهبودیافته word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در …

Read More »