Home / متفرقه / رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز word

رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز word دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن رابطه بین ارزش درک شدهمشتریان با کیفیت و عملکرد خدمات استخرهای شهر تبریز word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم کاربردي ورزش و تندرستي

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

مقدمه: در تجارت نوین عبارت همیشه حق با مشتری است به صورت یک شعار در آمده است، نیازها و خواستههای مشتریان به عنوان یک اصل اساسی در تولید کالاها و خدمات مطرح شده و نیازهای مشتری و رضایت مشتری به عنوان نقطه تمرکز سازمانها مورد توجه جدی قرار گرفته است. در چند دهه اخیر که امکانات پیشرفته تولید انبوه کالاها، زمینه افزایش عرضه کالاها و خدمات را نسبت به تقاضا فراهم نموده است، برای تولید کنندگان در بازار فشرده ی رقابت چارهای جز جلب رضایت مشتری باقی نمانده است (دادخواه، 1388 .(روش شناسی: روش تحقیق، پژوهش حاضر از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مشتریان مرد و زن بالای 15 سال استخرهای شنای شهر تبریز می باشد. جهت انتخاب نمونه ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده عمل شده و پرسشنامه در بین مشتریان تمامی 52 استخر دولتی و خصوصی شهر تبریز توزیع گردید. تجزیه و تحلیل آماری با استناد به جدول مورگان بر اساس 383 پرسشنامه انجام شد. اعتبار صوری و محتوایی پرسشنامهها توسط نظرات متخصصان و اساتید رشته تربیت بدنی دانشگاه تبریز تایید گردید. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی مولفه های پژوهش به ترتیب، ارزش درک شده (955/0 ،(کیفیت کلی خدمات(782/0 (و عملکرد خدمات(812/0 (برآورد گردید، که بیانگر اعتبار بالای آنها می باشد. نتایج آزمون شاپیرو و کولموگروف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع متغیرها را نشان تایید نکرد، بنابراین بمنظور تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (ضریب همبستگی اسپیرمن ) استفاده شده است.نتایج: نتایج آزمون نشان داد که بین ارزش درک شده مشتریان و کیفیت کلی خدمات و عملکرد خدمات استخرهای شنای شهر تبریز رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجهگیری: به طور کلی نتایج تحقیق، بیان کننده این موضوع است که افزایش ارزش درک شده از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان رابطه مثبت و معناداری باهم دارند، و ارتقاء هر کدام از آنها به نوبه خود منجر به حضور مجدد مشتریان در مجموعه ورزشی شده و باعث می شود که آنان خود را عضوی از مجموعه ورزشی (استخر) دانسته و به مشتریان دیگر کمک و راهنمایی کرده و در صورت لزوم پیشنهاد های سازنده و بازخورد های لازم به منظور بهبود و افزایش کیفیت خدمات ارائه دهند.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

بررسی توزیع سدیم خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای در باغات زیتون word

 بررسی توزیع سدیم خاک تحت سیستم آبیاری قطره ای در باغات زیتون word دارای 8 …